2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia,

Pri rozštepovom centre Kliniky plastickej chirurgie v Bratislave bolo založené občianske združenie
Slovenská asociácia pre rozštepy - SApRO
. Je to dobrovoľná, nepolitická, nezisková organizácia, ktorá pracuje v prospech ľudí s rozštepom pery a (alebo) podnebia a iných kraniofaciálnych anomálií. Asociácia združuje odborníkov i laikov, ktorí majú vzťah k tejto problematike.

Cieľom asociácie je poskytovať podporu pacientom s horeuvedeným postihnutím a ich rodinám, prostredníctvom vzdelávacích, poradenských, publikačných, kultúrno-spoločenských aktivít.

Základnými finančnými prostriedkami združenia sú dary, sponzorské a iné príspevky od fyzických alebo právnických osôb.

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť venovať
2% z Vašich daní za rok 2018
na skvalitnenie starostlivosti o takto postihnutých pacientov.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ako aj zákona 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, môžu poukázať 2% z daní za rok 2018 nielen fyzické ale aj právnické osoby.

Obchodné meno alebo názov:
Slovenská asociácia pre rozštepy - SApRO
Sídlo:
UNB Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo org. ( IČO ):
30850126
IBAN:
SK60 1111 0000 0066 2429 5000
SWIFT:
UNCRSKBX

Za ochotu ďakujeme.
PhDr. Slávka Zacharová
predsedkyňa združenia